Voowaarden

Download en druk desgewenst af onze Algemene voorwaarden in .PDF formaat

1 DEFINITIES
AV: Algemene voorwaarden, versie 2016;
Bedenktijd: termijn voor het uitoefenen van het herroepingsrecht;
Bezoekers: natuurlijk persoon, al dan niet in de uitoefening van beroep of bedrijf, die de pagina’s van de website bezichtigd;
Consument(en): natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van bedrijf of beroep;
Dag(en): kalenderdag(en);
www.Used4Telecom.nl & Used4Telecom: handelsnamen van Handelsonderneming Barenkamp, gevestigd te Emmer-Compascuum (KvK 01150839), hierna: ‘U4T’;
Klant(en): natuurlijk persoon of rechtspersoon die niet gelijk wordt gesteld met een consument;
Leverancier: natuurlijk persoon of rechtspersoon die goederen aanbiedt of levert aan U4T;
Overeenkomst op afstand: overeenkomst die tussen U4T en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en U4T gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
Website: de website waarop toegang wordt verleend aan consument en klant en die benaderbaar is op het webadres: https://www.used4telecom.nl;
WIK: Wet normering buitengerechtelijke incassokosten.

2 TOEPASSELIJKHEID
Op elk aanbod en elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen U4T en de klant of consument zijn de AV van toepassing. Gebruikmaking van de website betekent aanvaarding van de AV. U4T wijst de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden van klanten van de hand. Afwijken van de bepalingen van deze AV kan slechts na schriftelijke en gespecificeerde instemming van U4T. Overige bepalingen van deze AV blijven alsdan onverkort gelden. U4T behoudt zich het recht voor de verkoopcondities en de AV tussentijds aan te vullen/wijzigen.

3 DE ARTIKELEN & DE WEBSITE
1 U4T tracht de op de website aangeboden artikelen te voorzien van een volledige en nauwkeurige omschrijving waaronder mede begrepen de mate van gebruikssporen. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod binden U4T niet;
2 Bezoekers die hun e-mailadres kenbaar maken ontvangen automatisch per e-mail de nieuwsbrief. Afmelden kan via het contactformulier of onderaan de nieuwsbrief;
3 U4T wijst klant en consument erop dat afbeeldingen van het aanbod op de website onder omstandigheden en beperkt door de techniek waaronder afwijkingen van het kleurenpallet van computerschermen, geen waarheidsgetrouwe weergave kunnen verschaffen. Kennelijke vergissingen of fouten in de omschrijving van het aanbod kunnen voorkomen. De aangeboden producten zijn conform de staat waarin zij worden aangeboden met inbegrip van de (technische) werking. De klant en/of consument dient navraag te doen over eventuele onduidelijkheden;
4 De producten die in gebruikte staat worden aangeboden zijn niet nieuw. De klant en/of consument dient zijn verwachtingen daarop aan te passen. U4T kan aangeven of en zo ja welke gebruikssporen zich voordoen bij een aangeboden product, maar berust zich eerder op de credo: ‘wat ik niet op mijn eigen bureau zet, zal ik ook niet bij een ander plaatsen’.

4 OVEREENKOMST
1 Het aanbod op de website is een uitnodiging tot onderhandeling. Een overeenkomst met U4T komt pas tot stand nadat U4T aan de klant of consument de bestelling bevestigd in een afzonderlijk en op de bestelling gericht schrijven. Klant is verplicht bij de bestelling zijn BTW-nummer aan U4T mede te delen, bij gebreke waarvan deze in verzuim verkeert en U4T niet gehouden is tot nakoming van de overeenkomst;
2 U4T houdt zich het recht voor een bestelling af te wijzen en/of een tot stand gekomen overeenkomst te ontbinden indien de AV niet in acht worden genomen door klant of consument en/of wegens overmacht of wanneer U4T of een door U4T ingeschakelde derde, niet in staat is de bestelde goederen te leveren en/of tegen de overeengekomen voorwaarden. Betaling van het koopbedrag blijft dan achterwege. Restitutie vindt plaats van reeds betaalde bedragen;
3 De klant is verplicht eventuele vergissingen of fouten in een bestelling, die door U4T is bevestigd, binnen 24 uren na verzending van de bevestiging door U4T aan U4T te melden door verzending van een e-mail naar het adres sales@used4telecom.nl onder vermelding van de fout en door opgave van de juiste bestelling. Een eventueel nalaten van deze bepaling door de klant en de daardoor ontstane schade, komt voor rekening van de klant. Ook schade ontstaan door het plaatsen van een onjuiste bestelling en een tijdige melding, kunnen naar inzicht van U4T op de klant worden verhaald althans blijven voor rekening van de klant;
4 Overeenkomsten worden niet gearchiveerd.

5 PRIJZEN
1 De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn indicatief en in euro’s en exclusief BTW en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld;
2 De door U4T aan klant of consument op diens verzoek in een separaat schrijven overgelegde prijs is bindend alsmede de van toepassing zijnde omzetbelasting en verzendkosten en eventuele meerkosten.

6 BETALING & BETALINGSTERMIJN
1 Tenzij anders is bepaald, dienen de door de consument en/of klant verschuldigde bedragen te worden betaald binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst, bij gebreke waarvan U4T gerechtigd is tot ontbinding van de overeenkomst. Betaling kan ook anders dan in geld naar uitdrukkelijke en schriftelijke keuze van U4T;
2 De consument is in verzuim indien niet tijdig/volledig de betalingsverplichtingen voldoet. De klant is in verzuim van rechtswege, zonder aanmaning of ingebrekestelling. In verzuim is de consument incassokosten verschuldigd conform de WIK: 15% van het factuurbedrag tot €2.500,-, 10% van de volgende €2.500,-, etc. (zie WIK) met een minimumbedrag ad €40,- en de klant is van rechtswege, zonder aanmaning/ingebrekestelling verschuldigd €100,- incassokosten vermeerderd met 15% van het factuurbedrag per onbetaald gelaten vordering. Over het nog verschuldigde bedrag is vanaf de dag van verzuim de consument wettelijke rente verschuldigd aan U4T, en de klant is 1% rente per maand van verzuim verschuldigd aan U4T, onder voorbehoud naar keuze van U4T is de klant die in verzuim is in ieder geval de wettelijke handelsrente verschuldigd aan U4T;
3 Betaling is slechts mogelijk door de op de website aangeboden betaalmogelijkheden, door bankoverschrijving of door contante betaling in een geldig wettelijk betaalmiddel zijnde euro’s op het moment dat de producten worden afgehaald;
4 Betaling per bank kan door overschrijving naar IBAN: NL63 RABO 015 6 14 0 985, t.n.v. Used4Telecom te Emmer-Compascuum, onder vermelding van het factuurnummer. De datum van creditering op de bankrekening van U4T is bepalend ten aanzien van de betaaltermijn. 4. Naar de keuze van U4T dient de klant de betaling anders dan in geld te verrichten. Dit door het in betaling geven van roerende zaken.

7 EIGENDOMSVOORBEHOUD
Geleverde goederen alsmede goederen waarvan de factuur reeds is betaald, blijven in eigendom van U4T, totdat alle door klant of consument verschuldigde bedragen alsmede rentes en incasso- en invorderingskosten aan U4T zijn betaald. Deze bepaling is van toepassing op alle door U4T aan derden te koop aangeboden goederen, waaronder ook goederen die niet nader zijn genoemd in deze AV. Klant en consument verbindt zich ertoe derden te wijzen op het eigendomsvoorbehoud van U4T indien de goederen van U4T worden bedreigd met beslaglegging. Alle niet betaalde, maar geleverde goederen van U4T dienen steeds gescheiden te worden bewaard van andere goederen mede ter voorkoming van vermenging.

8 LEVERING & VERZENDKOSTEN
1 U4T neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten;
2 De door U4T geaccepteerde bestellingen worden met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitgevoerd, tenzij een andere leveringstermijn door U4T is overgelegd;
3 Tenzij anders overeengekomen, worden artikelen door de klant of consument afgehaald en nadat U4T de datum en tijd van afhalen aan klant/consument heeft bevestigd. Bij verzending wordt een bestelling niet eerder verzonden, dan nadat deze compleet is en met één transport verzonden kan worden. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument kan na deze 30 dagen de bestelling kosteloos annuleren. Reeds betaalde bedragen worden door U4T binnen 30 dagen terugbetaald. Contant ontvangen gelden worden per bankoverschrijving betaald naar een door de klant of consument gekozen bankrekening;
4 Verzekerd of aangetekend verzenden vindt alleen op aanvraag plaats en tegen een meerprijs;
5 U4T is niet aansprakelijk voor schade die door beschadiging en/of vermissing is opgetreden aan een door een klant besteld product, nadat deze ter post is bezorgd dan wel aan een derde voor vervoer is aangeboden;
6 Indien de bestelling door een normale brievenbus past, wordt deze in een envelop verstuurd. In andere gevallen wordt gebruik gemaakt van een transporteur. Verzendkosten naar een adres in Nederland per envelop is €4,95 en per pakketpost met POSTNL is €10,-. De transportkosten van een transporteur worden per bestelling door U4T bepaald. De klant of consument kunnen van tevoren een opgave verkrijgen van de transportkosten;
7 Levering vindt plaats op het door de klant of consument bij de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. Consument en klant zijn gehouden tot onverwijlde kennisgeving aan U4T van onjuist opgegeven adressering.

9 HERROEPINGSRECHT
1 De consument kan de overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product die op afstand tot stand is gekomen en uitgezonderd , gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden door gebruikmaking van het ‘Modelformulier voor verkoop op afstand’. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of a) als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen, of b) als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
2 Gebruikmaking van het herroepingsrecht moet aan U4T worden gemeld binnen de bedenktijd door verzending van een e-mail naar het adres: rma@used4telecom.nl. De melding is tijdig indien deze vóór het verstrijken van de bedenktijd door U4T wordt ontvangen. U4T bevestigt de ontvangst van de melding per kerend e-mailbericht;
3 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in 9.2 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) U4T, tenzij U4T heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken;
4 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren en in originele staat, verpakking en factuur, en conform de door U4T verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De consument draagt de kosten van het terugzenden van het product;
5 Nadat alle geleverde producten door U4T zijn ontvangen en deze vrij zijn van schade anders dan genoemd in art. 10, wordt binnen 14 dagen volgend op de dag na ontvangst, de koopsom exclusief leveringskosten en/of verzendkosten aan de consument terugbetaald;
6 U4T kan een vergoeding voor reparatie en/of reiniging en/of vermindering van verkoopwaarde berekenen en mag deze verrekenen met ontvangen gelden van de consument of klant;
7 Contant ontvangen geldbedragen worden per bankoverschrijving terugbetaald.

10 VERPLICHTINGEN CONSUMENT
Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een gewone fysieke winkel zou mogen doen. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan nodig is of is toegestaan.

11 GEBREKEN
1 U4T streeft naar optimale tevredenheid bij haar klanten. Mocht onverhoopt een klacht zijn, dan wordt U4T hierover door de consument binnen 7 dagen en indien omstandigheden zich voordoen uiterlijk binnen 2 maanden en door de klant uiterlijk binnen 24 uren na ontvangst van ieder product (van een bestelling) op de hoogte gesteld. Er wordt dan samen gezocht naar een geschikte oplossing. De melding dient te worden gedaan door verzending van een e-mail naar het adres sales@used4telecom.nl, onder vermelding van het bestelnummer en een opgave van het gebrek;
2 De gebruikte producten, vermeld op de website, zijn in bruikbare staat. De prijzen zijn afhankelijk van de kwaliteit, gangbaarheid en staat van het artikel. Gebruikte producten kunnen gebruikssporen bevatten. Eventuele gebreken aan een artikel worden zo goed als mogelijk vermeld. Indien gewenst kan de klant en/of consument de gewenste producten vooraf inspecteren op een door U4T te kiezen locatie;
3 Eventuele aanspraken op garantie, herstel en/of herroeping vervallen indien: a) de klant of consument de mogelijkheid genoemd onder 11.2 onbenut laat, of b) gebreken aan het product niet direct na ontvangst dan wel niet uiterlijk binnen de in 11.1 genoemde termijnen aan U4T worden gemeld.

12 GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID
1 U4T biedt gebruikte producten aan en kan derhalve geen vaste waarde garanderen voor de kwaliteit en de prestaties van de gebruikte producten, mits anders is overeengekomen/vermeld;
2 U4T kan per bestelling schriftelijk overeenkomen dat voor gebruikte producten 6 maanden garantie wordt verleend, en voor nieuwe producten 12 maanden en zoveel korter indien de producent een kortere garantieperiode verleent;
3 U4T tracht de door haar aangeboden gebruikte producten zorgvuldig te beschrijven. Voor eventuele schade wegens non-conformiteit is U4T niet aansprakelijk tenzij de schade aan haar opzet of grove schuld is te wijten;
4 Vergoeding van schade is enkel mogelijk bij normaal gebruik, en geldt niet voor schade die het normaal maatschappelijk risico van de koop van gebruikte of nieuwe producten te boven gaat noch bij ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, ondoelmatig/ hardhandig/ abnormaal/ incorrect gebruik, gebruiksinstructies/handleiding niet naleven, aanpassing van het product;
5 U4T is niet aansprakelijk voor schade indien de schade vermoed wordt te zijn ingetreden door anders dan normaal gebruik van haar producten;
6 Onder alle omstandigheden is U4T, in geval van onbetwiste aansprakelijkheid, niet gehouden een groter bedrag aan schade uit te keren dan de oorspronkelijke koopsom van de volledig betaalde en geleverde producten. U4T mag in ieder geval haar verplichtingen opschorten zolang de klant en/of consument nog niet of niet volledig de facturen van U4T heeft voldaan.

13 TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTER
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze AV van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen U4T en klanten zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, zittingsplaats Assen.

14 INTELLECTUEEL EIGENDOM
Bezoekers, klanten en consumenten erkennen dat alle intellectuele eigendomsrechten van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de website of promotie ervan berusten bij U4T of andere rechthebbenden en deze mogen niet zonder schriftelijke toestemming van U4T worden gebruikt.